KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie, gevestigd aan Grotestraat 80, 7478 AE Diepenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie

Grotestraat 80

7478 AE Diepenheim

Telefoonnummer: 0611169455

Website: www.oefentherapieklimop.nl

Mailadres: info@oefentherapieklimop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, voorletters, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; doel is contact te kunnen onderhouden met de patient zodat we weten om wie de behandeling gaat. Verder ook om de kosten te kunnen declareren bij de zorgverzekering of patient.
 • BSN-nummer; doel is kunnen declareren bij de zorgverzekering. BSN-nummer wordt gecontroleerd door te vragen na een geldig ID bewijs. Hier wordt geen kopie van gemaakt.
 • De anamnese wordt beschreven in Intramed; doel is dat we weten wat de hulpvraag, aard van de klachten en medische achtergrond (gezondheid) van de patient is.
 • Onderzoek wordt beschreven in Intramed; doel is om te beschrijven hoe we tot een oefentherapeutische diagnose komen en het opstellen van een behandeldoel- en plan.
 • Na afloop van iedere behandeling wordt er een dagjournaal ingevuld met als doel de behandeling te kunnen volgen, te beschrijven wat er is gedaan en hoe het leerproces verloopt.
 • Bovenstaande gegevens worden tevens vastgelegd zodat behandelingen door een andere (kinder)oefentherapeut voortgezet kunnen worden bij afwezigheid van de therapeut.
 • Bij directe toegankelijkheid (DTO) wordt er een kort verslag gemaakt voor de huisarts, deze wordt met toestemming van de patient verstuurd aan de huisarts via Zorgmail. Toestemming voor het verzenden van het verslag wordt aangevinkt in Intramed en op het toestemmingsformulier. Het doel van het versturen van het DTO verslag is dat de huisarts op de hoogte is van de behandeling die zijn patiënten krijgen. Dit is belangrijk omdat de huisarts poortwachter is en bij mogelijk rode vlaggen stappen ondernomen kunnen worden.
 • Bij het afronden van een regulier behandeltraject oefentherapie Cesar zal er een eindverslag worden geschreven aan de verwijzer en/of huisarts. Doel van het eindverslag is de huisarts en/of verwijzer op de hoogte te brengen over het resultaat van de behandeling. Bij een langdurige behandeltraject zal er minimaal elke 6 maanden een tussenverslag worden opgesteld. Deze zal worden verstuurd naar de huisarts en/of verwijzer. Verslagen worden verstuurd via Zorgmail met toestemming van de patient. Toestemming wordt aangevinkt in Intramed en op het toestemmingsformulier.
 • Bij een behandeltraject kinderoefentherapie wordt met de intake een motorisch onderzoek afgenomen. De testresultaten worden verwerkt in een verslag motorisch onderzoek. Bij elke tussenevaluatie (minimaal elke 6 maanden) wordt er een tussenverslag geschreven. Er wordt afgesloten met een eindverslag. Doel van de verslagen is om alle betrokkenen bij het behandeltraject op de hoogte te stellen van de motorische ontwikkeling van het kind. Alle verslagen worden verzonden aan de ouders, huisarts en/of verwijzer, de basisschool van het kind en JGZ. Verslagen worden verstuurd via Zorgmail met toestemming van de beide ouders van de patient (kinderen tot 12 jaar). Toestemming wordt aangevinkt op het toestemmingsformulier.
 • E-mail adres wordt gebruikt voor contact met de patiënt via Zorgmail of om aan het einde van de behandeling een uitnodiging toe te sturen voor het invullen van patiënttevredenheidsonderzoek Qualiview. Hiervoor wordt van te voren toestemming gevraagd en aangevinkt op het toestemmingsformulier en in Intramed. Doel is bewaken van onze eigen kwaliteit.

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon.

Er wordt toestemming gevraagd voor het delen van de persoonsgegevens met Qualiview voor het afnemen van een patiëntervaringsonderzoek. Qualiview voldoet aan de eisen van de AVG. Voor het delen van vertrouwelijke/persoonlijke informatie via de mail wordt tevens toestemming gevraagd. Mail wordt dan verstuurd via Zorgmail, dit is een beveiligde manier van mailen naar de patiënten, ouders/verzorgers en de artsen/verwijzer. Zorgmail voldoet aan de eisen van de AVG.

Toestemming wordt gevraagd middels het aanvinken in Intramed en/of op het toestemmingsformulier.

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelings-overeenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt. Voor het aangaan van die behandelovereenkomst dient de oefentherapeut de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over onderstaande onderwerpen:

 1. De aard en het doel van de behandeling: wat houdt de behandeling precies in? Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
 2. De risico’s en de gevolgen van de behandeling: welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
 3. Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 4. De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: wat staat hem te wachten.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Als oefentherapeut ben je verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier, de zogenaamde dossierplicht. Dit is een wettelijke verplichting die je daarmee het recht geeft om persoonsgegevens te verwerken. Volgens de dossierplicht dien je als oefentherapeut:

 1. Alleen gegevens te registreren en uit te wisselen die noodzakelijk zijn voor de behandeling
 2. Het dossier up-to-date te houden
 3. Het dossier invullen conform de geldende (oefentherapeutische-) richtlijnen.
 4. Te voldoen aan de plicht tot logging (alle raadplegingen en aanmeldingen in een uitwisselingssysteem moeten geregistreerd worden)

Geautomatiseerde besluitvorming

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie) tussen zit.

Computersystemen

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Intramed; wordt gebruikt voor de verslaglegging en het mogelijk maken van declareren bij de zorgverzekeraars. Dit is van belang om aan de wettelijke eisen te voldoen. Medische gegevens worden vastgelegd, dit heeft tot gevolg voor de betrokkene dat persoonsgegevens 15 jaar lang bewaard blijven in een digitaal archief, dit is wettelijk verplicht.
 • Zorgmail; wordt gebruikt voor het versturen van persoonlijk/vertrouwelijke informatie naar (ouders van) patiënt/huisarts/verwijzer/basisschool/JGZ. Dit is van belang om op een veilige manier patiëntgegevens te kunnen delen met de betrokkenen bij het behandeltraject en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het behandeltraject. Dit heeft tot gevolg voor de betrokkene dat persoonlijke informatie veilig gedeeld kan worden.
 • Qualiview; voor het afnemen van een patiëntervaringsonderzoek wordt gebruik gemaakt van Qualiview. Dit om te zorgen dat we onze eigen kwaliteit kunnen evalueren en waarborgen. Dit heeft tot gevolg voor de betrokkene dat hij/zij benaderd gaat worden ten behoeve van een patiëntervaringsonderzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie bewaart uw persoonsgegevens volgens een wettelijk bewaartermijn. De gegevens worden na 15 jaar na de laatste behandeling verwijderd uit Intramed.

Delen van persoonsgegevens met derden

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie uw persoonsgegevens aan andere derden (ouders/huisarts/verwijzers/basisschool/JGZ). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapieklimop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@oefentherapieklimop.nl.