1. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 2. De werkwijze voor de behandeling van de clint wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden en wat de effecten hiervan kunnen zijn. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de clint dit onmiddellijk aan te geven.
 3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 4. In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 5. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 6. Wanneer u moedwillig iets van onze praktijk vernielt zullen de kosten voor reparatie, vervanging of reiniging op u worden verhaald.
 7. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel van het bedrijvencentrum of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 8. KlimOp Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie is aangesloten bij de Vereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en de werkzame therapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister.
 9. Studenten oefentherapie lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 10. U dient op tijd voor uw behandeling aanwezig te zijn. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.
 11. Bij verhindering dient u uw afspraak zo snel mogelijk te annuleren. Belt u korter dan 24 uur van te voren, dan brengen wij u 75% van het tarief van de behandeling in rekening op een factuur die niet door uw verzekering zal worden vergoed. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
 12. U dient voor aanvang van de totale behandeling zelf goed uit te zoeken bij uw verzekeraar op welke vergoedingen u recht heeft, liefst schriftelijk. Bij foutieve informatie bent u zelf verantwoordelijk en zult u de facturen alsnog zelf moeten betalen
 13. Bij uw eerste afspraak neemt u een geldig identiteitsbewijs mee en een verzekeringspasje. Wij zijn verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs.
 14. De praktijk handelt conform de wet AVG (privacy). De oefentherapeut houdt een dossier bij van de behandeling. Verdere uitleg over de privacyverklaring vindt u op onze website onder privacyreglement.
 15. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.
 16. Overleg met derden bijvoorbeeld school of andere instanties – vindt alleen plaats na overleg met de cliënt.
 17. Overleg met de huisarts kan plaatsvinden, tenzij de cliënt bezwaar daartegen maakt.
 18. Inzage in het dossier van de cliënt door derden, kan alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt.
 19. Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 20. Na afsluiting van de begeleiding wordt de huisarts/verwijzer hierover schriftelijk ingelicht. Zo nodig ontvangt de huisarts/verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit bij ons aangeven.